Welcome to deerinc.com !

Contact Us

Winder Electric( GuangDong) Co., Ltd.

    Add:No.1,3rd Area,Yangjiang Industrial

    Development Area,Pinggang Town,

    Yangjiang City,China

    FAX:(86)662-3831300

    Web site:www.deerinc.com